Referenser

Lokala bullerskärmar 2023-2024

Uppdraget vi får av Trafikverket är att skydda fastighetsägare från buller. Vi tillverkar, levererar och monterar bullerskärmar på/bredvid fastigheter.

Träskärmarna finns i olika varianter, med eller utan glaspartier.
Under senaste halvåret har vi monterat skärmar i bl.a. Sälen, på Gotland, i Väse och bilden visar ett montage i Fjälkinge.

Nu, våren 2024, är vi i Vårgårda och bygger bullerskärmar.

Bullerskydd Derome i Trollhättan

Denna bullerskärm gjordes under tidig höst 2023. 

Här har vi hjälpt Derome att skydda boende mot buller i anslutning till deras anläggning i Trollhättan.

Bullerskyddet består av en absorberande Greenwall skärm  som är ca 60 meter lång. Höjden går från 3,2 meter upp till 4,5 meter.

Uppsala jobb åt NCC

Under våren 2023 har Grundtuben utfört ett arbete åt NCC i Uppsala. Arbetet blev klart nu under v.25 2023.

Entreprenaden avser nybyggnad av bullerskydd och snabbcykelbana för Norra Kapellgärdet i Uppsala
kommun mellan Råbyvägen och Gamla Uppsalagatan.

Kapellgärdet och marken mellan järnvägsspår och Vattholmavägen samt Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen
har under senaste åren expanderat och nya flerbostadshus har byggts.

För att sänka ljudnivåerna på fasad för den planerade bebyggelsen ska ett bullerskydd vid järnvägen byggas.

Dunsjö-Jacobshyttan

Denna bullerskärm byggdes åt Infrakraft sent 2022, med slutkund Trafikverket.
Bullerskyddet går längs järnvägen i Mariedamm, norr om Motala
Det är en absorberande aluminiumskärm, ca 400 meter lång och 3,5-4,5 meter hög.


Vårgårda

Under tidig höst 2022 byggde vi en fin träskärm i Falu rödfärg åt Peab. Bullerskyddet löper längs E20 i Bragnum norr om Vårgårda. Snygga dekorribbor gör skärmen lite mer intressant.

Lundbyleden

Bullerskärmen  i Göteborg gjordes under hösten 2022. 
Bullerskyddet består av en absorberande skärm med inlägg av glas. Den är ca 650 meter lång och på sina ställen ungefär 5 meter hög.

Den är en av de högsta skärmarna vi byggt genom åren.

Skärmen går längs Lundbyleden på Hisingen i Göteborg och skyddar Karlastaden och Karlatornet mot bulller.

Lokala bullerskärmar Almbro– längs väg 51

Pågick under hösten 2023. Bullerskydd för ca 5 fastigheter.Bullerskyddet består av en träskärm som finns i olika utföranden och som kombineras enligt kunds önskemål. Skärmsektionen kan vara helt i trä eller ha ett till tre glas i sig.

Kontinentalbanan har fått nytt bullerskydd!

Kontinentalbanan är en dubbelspårig järnväg som passerar genom centrala Malmö och fortsätter ut på Öresundsbron.

Det har sedan tidigare funnits en bullerskärm på båda sidor om järnvägen. På grund av den ökande järnvägstrafiken gjordes en utredning som visade att de befintliga skärmarna inte klarade av nya krav på bullersänkning.

Grundtuben fick uppdraget ihop med Mark och Energibyggarna att riva den gamla skärmen och ersätta den med en högre godkänd skärm.

Projektet startade med rivning av gamla bullerskärmen i Mars 2020 och den nya bullerskärmen var färdig strax före jul 2020. 3 km lång och ca 4,5 meter hög - ett av Grundtubens största projekt hittills!

Bullerskydd längs E6

Under 2020 har vi byggt bullerskärm längs bostadsområdet Backa som ligger mellan Tingstadmotet och Bäckebolsmotet. Syftet är att skydda de boende mot trafikbuller.

Det 2,5 kilometer långa bullerplanket utmed E6:an blev cirka fem meter högt och långsidan längs motorvägen blev klätt med gröna klätterväxter. 

Snyggt projekt under hösten

I Åkersberga byggs nu en ny skola - Fredsborgsskolan. I samband med detta har vi fått förtroendet att bygga en bullerskärm som avgränsar väg och järnväg mot skolan.

Skärmen är arkitektritad och har fina detaljer i både trä och glas. Genom att vi borrat ner våra fundament, grundtuberna, i berg kommer bullerskärmen stå beständig i många år framöver.

Grundtuben bygger skärm i Årsta

En 150 m lång och ca 2,5 meter hög komfortskärm har vi på Grundtuben just byggt i Årsta.

Skärmen är en förlängning av en befintlig skärm och kommer skydda den nya bebyggelsen som är på gång i området. Det speciella med just denna bullerskärm är att den har ett vågformat ribbmönster på både fram och baksida.

Bullerskärm i Älvängen

Arbetet med den 360 meter långa bullerskärmen åt Serneke i Älvängen är nu färdigt.

Det blev ett snyggt bullerplank i glas och aluminium som bland annat ska klara av en brand på 15 minuter vid en eventuell olycka längs E45.

Här fick vi återigen visa vår stora flexibilitet då både markförhållanden och tid satte oss på prov. I bra samarbete med Serneke löste vi alla problem snabbt och effektivt.

Bullerskydd med gabionmur Kongahälla shoppingcenter.

Under Mars månad har vi på Grundtuben byggt en bullerskärm utmed E6 vid det nya shoppingcentrat Kongahälla.

Arbetet går nu in i slutfasen och just nu monterar vi en gabionmur längs det färdiga bullerplanket.

Det blir en estetiskt spännande mur som passar bra ihop med bullerplanket.

Faunapassage över E20

Under en vecka i November har Grundtuben monterat bullerskärmar på en Faunapassage över E20 vid Hova. 

Ett spännande projekt där vi fått vara med och bygga en bro för djuren över vägen. Tidigare i år har vi även monterat bullerskärmar längs E20 i samma projekt.

En Faunapassage byggs för att binda samman båda sidor om vägen och skapa en naturlig passage för djuren. Denna bro blev ca 70 m. lång och 40 m. bred. 

Grundtuben har monterat  54 st. skärmar längs båda sidor om bron.

Vi kan mer än bullerskärmar!

Återigen har vi varit med när Toyota Material Handling i Mjölby byggt ut sina lokaler. Senast var för ca. 10 år sedan och nu fick vi förtroendet igen genom Åhlin & Ekeroth.

 För att förstärka den 2600 m2 stora grundplattan har vi slagit ner ca 120 st Grundtuber.

Vi fick använda oss av en av våra största modeller för att säkerställa att de klarade av de laster byggnaden kräver.

Flexibelt är ett av våra fyra värdeord!

I slutet av E18 vid Kapellskär har Grundtuben tillverkat och monterat en faluröd bullerskärm.

Fyra veckor från lagd order stod 40 bullerskärmar på plats längs vägen ner mot  hamnen i Kapellskär.

Under den korta tiden hann vi tillverka bullerskärmar, grundlägga och sätta 41 fundament och slutligen montera de 40 skärmarna - det kallar vi att vara flexibla! 

Trots att skärmen hamnar så nära vägen klarar Grundtuben de laster som upkommer, t.ex. genom snöröjning.

Bo säkert och tyst längs E20 vid Hova!

Under vår och sommar 2018 har Grundtuben på uppdrag av Skanska satt upp bullerplank längs E20 vid Hova.

Det befintliga bullerplanket behövde bytas ut och ersättas med ett nytt - resultatet blev en ny snygg skärm från Grundtuben. Längst upp på skärmen sitter en glasruta som förhöjer det estetiska intrycket.

Bullerskärmen, som är ca 930 meter lång, har grundlagts med Grundtubens unika metod. Metoden består av expanderbara stålpålar, det vi kallar grundtuber.Stålpålen drivs ner i marken med hjälp av en hydraulhammare monterad på̊ en grävmaskin eller liknande. Vid önskat djup sänks ett hydrauliskt expansionsverktyg ner och pålen expanderar upp till dubbel storlek. 

Under hösten kommer Grundtuben även färdigställa en Faunapassage över E20. En Faunapassage är en övergång för vilda djur så de kan passera fritt över väg på en bro. Grundtuben kommer montera bullerskärmar längs hela Faunapassagen på båda sidor.

Bullerskärmar mellan Skeda Udde och Brokind

Vid infarten till Västerby har Grundtuben under sommaren 2018 grundlagt och monterat ett 60 meter långt och 2 meter högt bullerplank.

Femtio bullerskärmar har i detta projekt byggts i egen verkstad av våra skickliga montörer.

I och med att vi kan förtillverka och i vissa fall grundmåla skärmarna inomhus, får vi en snabb och effektiv byggprocess ute på byggplatsen.

Detta projekt tog oss ungefär en vecka att färdigställa.

Två hundra bullerskärmar mellan Molkolm i väster och Hällefors i öster.

I Trafikverkets projekt "Lokala bullerskärmar i Kil-Ställdalen" har vi under fyra veckor sommaren 2018 grundlagt för och monterat ca 200 st. bullerskärmar.

Skärmarna sätts på villatomter för att dämpa buller och oljud och ge en trevligare ljudmiljö.

Bullerplank för NCC längs med Strängnäs-Härad

Våren 2018 monterade Grundtuben, med projektledare Erik Linbom och arbetsledare Anders Nilsson i spetsen, bullerplank längs järnvägssträckan Strängnäs-Härad.

Grundtuben har totalansvar för bullerplank till dubbelspårsutbyggnaden som NCC genomför till slutkund Trafikverket.

Grundtuben har under projektets gång ersatt ett tidigare bullerplank, grundlagt för de nya bullerplanken, låtit tillverka skärmmoduler och monterat de nya bullerplanken.

Projektet har resulterat i 700 – 800 meter bullerplank, ett bestående av trä och två av aluminium. Av dessa är träplanket det mest tidskrävande att montera, 500 meter träplank tog cirka fem veckor att få klart, från grundläggning till färdigt plank. 100 meter aluminiumplank tog fem arbetsdagar.

Mikael Carlsson, NCC, om projektet:

”Att montera bullerplank längs med järnvägar är något mer komplext än exempelvis längs en motorväg. Det finns flera restriktioner kring när och hur man får jobba beroende på markförhållanden, men också kopplat till bland annat tågtrafik. Här har Grundtuben anpassat sig. De ser helheten i projekt och har rätt personer för uppgiften. De är flexibla i sitt sätt att arbeta, både vad gäller obekväma tider och hur de hittat lösningar på problem längs vägen”.

Grundläggning för gångbro åt Skanska i Västervik

Under våren 2018  genomförde vi grundläggning för en gångbro längs Skeppsbrofjärden mellan Lilla- och Stora strömmen i Västervik. Ett spännande projekt där vi fick visa prov på vår flexibilitet vid krävande förhållanden. Efter installationen av fundamenten verifierades bärförmågan genom en tryckande provbelastning.

Mälarbanan- Grundläggning åt Peab

Mälarbanan är ett projekt som för vår del höll på mellan 2015 och 2018.

Längs sträckan Barkaby – Karlhäll grundlades ca. 1000 fundament med stolpar åt Peab. Ett omfattande projekt med en omsättning på ca. 17 Mkr.

På vissa fundament krävdes speciallösningar då lasterna var för höga. Genom samarbete med projektören kunde vi här få fram en genomförbar lösning .

På andra ställen var vi tvungna att på grund av berg borra ner fundamenten. Även denna metod fungerar utmärkt ihop med Grundtuben och detta gör oss idag unika på marknaden.

Montering av bullerskärm längs med Roslagsbanan

Åt Veidekke utförde vi ett arbete under sommar-höst-vinter 2017.

I det vackra Roslagen längs sträckan Näsby-Tibble  grundlades och monterades  ca 800 meter bullerplank. Bullerskärmen var i trä med en ljudabsorbent i.

Längs Roslagsbanan i Täby byggdes pendeltågsstationen om och även här fick vi använda vår patenterade metod för grundläggning.

Slutkund i detta projekt var SL och här som i alla andra projekt åt TRV följdesTrafikverkets tekniska krav TRVK Bro11.

Bullerskärmar längs sträckan Motala - Mjölby

Ett av våra största projekt vi haft är dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Motala – Mjölby. Här har vi moterat ca fem kilometer bullerskärm längs det nya spåret. Projektet utfördes åt Peab med slutkund Trafikverket och omsatte ca 40 MKR        

- Rören hamnade bara 4,5 meter från järnvägens mitt. Vi kunde komma så nära eftersom vi inte gräver och det betydde dessutom att vi inte underminerade marken. Viktigt vid en järnväg, påpekar Tonny Werlemalm, VD på Grundtuben

Merparten av bullerskärmarna monterades på markfundament men även på tre broar, den ena över Göta Kanal. Här fick vi visa prov på en av våra styrkor – flexibilitet. Att montera fundament på en bro kräver att man är både flexibel och lösningsorienterad.